Book Name:Buri Sohabat Ka Wabal

barakat say bahut si islami behnon ki islah ka saman ho chukka hay aur taubah kay ba’d wo is Madani maqsad kay tahat zindagi basar kar rahi hen kay “mujhay apni aur sari dunya kay logon ki islah ki koshish karni hay اِنْ شَــآءَالـلّٰـه عَزَّوَجَلَّlihaza ap bhi is Madani maqsad par ‘amal karnay kay liye Dawat e Islami kay madani kaamon mayn barh charh kar hissah lejiye. اَلْـحَمْـدُ لـِلّٰـه عَزَّوَجَلَّ Dawat e Islami pori dunya mayn khidmat e Deen kay kam o baysh 104 shu’bah jaat mayn nayki ki dawat ‘aam karnay mayn masroof e ‘amal hay, inhi mayn say ayk shu’bah “Madani Channel” bhi hay. Daur e haazir mayn media zehan sazi o kirdar sazi mayn ayk kaargar hathyar ka kaam kar raha hay, bahut say log is ka ghalat isti’maal karnay lagay, jis ki wajah say bilkhusos nojawan nasl un buray asarat o afkar ki lapayt mayn aati ja rahi hen. اَلْـحَمْـدُ لـِلّٰـه عَزَّوَجَلَّ Sheikh e Tareeqat, Ameer e Ahl e Sunnat دَامَـتْ بَـرَكَـاتُـهُـمُ الْـعَـالِـيَـهْ  aur Dawat e Islami ki markazi majlis e Shora nay bari shiddat say mahsoos kia kay musalmanon kay gharon say T.V nikalwana qareeb na mumkin hay, bas ayk hi sorat nazar aai aur wo ye kay jis tarah darya mayn tughyani aati hay to us ka rukh khayton waghayrah ki taraf mor dia jata hay takay khayt bhi sayrab hon aur aabadiyon ko bhi halakat say bachaya ja sakay, ain isi tarah T.V hi kay zaree’ay musalmanon kay gharon mayn daakhil ho kar un ko ghaflat ki neend say baydar kia jaye. Jab is shu’bay kay mutalliq malumaat haasil ki gaen to ma’loom huwa kay apna T.V channel khol kar filmon, ganon, bajon, moseeqi ki dhunon aur auraton ki numaishon say bachtay huye 100 feesad islami mawad faraham karna mumkin hay. اَلْـحَمْـدُ لـِلّٰـه عَزَّوَجَلَّ Dawat e Islami ki markazi majlis e Shura nay khob jadd o jahad kar kay Ramazan ul Mubarak 1429 hijri ba-mutaabiq 2008 eswi say Madani channel kay zaree’ay ghar ghar  Sunnaton ka paygham ‘aam karna shuro kar dia aur dekhtay hi dekhtay is kay hayrat angaayz nataaij aanay lagay.

Madani channel ki muhim hay nafs o shaytan kay khilaf

Jo bhi dekhay ga karay ga اِنْ شَــآءَالـلّٰـه عَزَّوَجَلَّ I’etiraaf

Nafs e Ammara pay zarab aysi lagay gi zor dar

Sharm isyan kay sabab ho ga gunahgar ashkbar

Meethi meethi islami behno! Madani channel ki barkaton ko panay kay liye ap bhi apnya ahl khanah, rishtay daron aur doston ko Madani channel pay