Amal ka Ho Jazbah ‘Ata Ya Ilahi

Munajat

‘Amal ka Ho Jazbah ‘Ata Ya Ilahi

 

‘Amal ka ho jazbah ‘ata Ya Ilahi

Gunahaun say mujh ko bacha Ya Ilahi

Mayn panchaun namazayn perhoon ba-jama’at

Ho taufeeq aysi ‘ata Ya Ilahi

Day shauq-e-tilawat day zauq-e-‘ibadat

Rahun ba-Wudu mayn sada Ya Ilahi

Hamayshah nigahaun ko apni jhuka ker

Karoon khaashi’anah Du’a Ya Ilahi

Libas apna Sunnat say araastah ho

‘Imamah ho sar per saja Ya Ilahi

Ho akhlaq achcha ho kirdar suthra

Mujhay muttaqi Tu bana Ya Ilahi

Ghuseelay mizaaj aur tamaskhur ki khaslat

Say ‘Attar ko Tu bacha Ya Ilahi

 

 

Wasail-e-Bakhshish, pp. 102

By: Shaykh-e-Tareeqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat

 


 

Na’at

Sultan-e-Jahan Mahboob-e-Khuda Tayri Shan-o-Shaukat Kya Kehna

 

Sultan-e-jahan Mahboob-e-Khuda tayri shan-o-shaukat kya kehna

Her shay pay likha hay naam tayra, tayray zikr ki rif’at kya kehna

Hay sar per taj Nubuwwat ka, jaura hay tan [تَن] pay karamat ka

Sehra hay jabeen pay shafa’at ka, Ummat pay hay rahmat kya kehna

Quran kalam-e-Baari hay aur tayri zaban say jaari hay

Kya tayri fasahat piyari hay aur tayri balaghat kya kehna

Baaton say tapakti lazzat hay, ankhaun say barasti rahmat hay

Khutbay say chamakti haybat hay, ay Shah-e-Risalat kya kehna

Ankhaun say kiya derya jaari aur lab pay Du’a piyari piyari

Rau rau kay guzari shab saari, ay Haami-e-Ummat kya kehna

‘Aalam ki bharayn her dam jhauli, khud kha`ayn to bas jau ki roti

Woh shan-e-‘ata-o-sakhawat ki, yeh zuhd-o-qana’at kya kehna

Shohrat hay Jameel itni tayri, yeh sab hay karamat Murshid ki

Kehtay hayn tujhay maddah-e-Nabi sab ahl-e-Sunnat kya kehna

 

 

Qabalah-e-Bakhshish, pp. 47

By: Maulana Jameel-ur-Rahman Qaadiri Razavi


Share

Articles

Comments


Security Code