Hamd, Munajaat

Hamd/Munajat

Mayray Maula tu khayrat daiday

Ya Ilahi Du’a hay gada ki, mayray Maula tu khayrat daiday

Jalwah-e-Sarwar-e-Ambiya ki, mayray Maula tu khayrat daiday

Bheek day Jalwa-e-Mustafa ki, sab sahabah ki Aal-e-‘Aba[1] ki

Ghaus-o-Khuwajah ki Ahmad Raza, mayray Maula tu khayrat daiday

Koi Hajj ka sabab ab bana day, mujh ko Ka’bay ka jalwah dikha day

Deed-e-‘Arafat-o-Deed-e-Mina ki, mayray Maula tu khayrat daiday

Day Madinay ki mujh ko gada`ie, ho ‘ata do jahan ki bhala’ie

Hay sada ‘aajiz-o-bay nawa ki, mayray Maula tu khayrat daiday

Haziri kay liye jo bhi tarpay, sabz gumbad ka deedar kar lay

Us ko Tayba ki mahki faza ki, mayray Maula tu khayrat daiday

Her dam Iblees peechay laga hay, Hifz-e-Iman ki iltija hay

Ho karam amn-e-rauz-e-jaza ki, mayray Maula tu khayrat daiday

Ruh ‘attar ki jab juda ho, samnay Jalwa-e-Mustafa ho

Unkay qadmon mayn is ko qaza ki, mayray Maula tu khayrat daiday

Wasail-e-Bakhshish, Murammam, pp. 124

By: Shaykh-e-Tareeqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat دَامَـتْ بَـرَكَـاتُـهُـمُ الْـعَـالِـيَـهْ


[1] Aal-e-‘Aba (آلِ عَبا): Sayyiduna Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyiduna Imam Hasan and Sayyiduna Imam Husain عَلَیْھِمُ الرِّضْوَان are called ‘Aal-e-‘Aba’.


Share

Hamd, Munajaat

Na’at Istighaasah

Shafi’-e-Rauz-e-Mahshar aye Shahanshah-e-Zaman tum ho

Shafi’-e-Rauz-e-Mahshar aye Shahanshah-e-Zaman tum ho

Muqeem-e-‘arsh-e-a’la ho makeen-e-la-makan tum ho

Tayray rutbah say bala martaba kis ka hay duniya mayn

Rafeeq-e-bay-kasan tum ho, Anees-e-bay-kasan tum ho

Kalayja kiyun na thanda ho tumhara naam laynay say

Muhammad Mustafa tum ho, Habeeb-e-dau-jahan tum ho

Jo tum say phir gaya Maula, thikanah hay kahan us ka

Khuda bhi meharban us per kay jis per meharban tum ho

Chalay ga qafilah ummat ka jab maydan-e-mahshar ko

Nahin khatrah hamayn jabkay Ameer-e-karwan tum ho

Hisab-e-zindagi dar paysh hoga jab qiyamat mayn

Mujhay daman mayn dhak layna panah-e-bay-kasan tum ho

Taray dar say kahan jaye Na’eem-e-zaar aye Maula!

Tabeeb-e-Dard-e-Dil tum ho, ‘Ilaj-e-dard-e-Jaan tum ho

Hayat-e-Sadr-ul-Afadil, pp. 234

By: Sadr-ul-Afadil, Maulana Na’eemuddin Muradabadi رَحْمَةُ الـلّٰـهِ عَـلَيْه

 


Share

Articles

Comments


Security Code