Image

Ya Ilahi har jaga tayri ‘Ata ka sath ho


Image

Hum bhi hayn gunahgaron mayn Ya Sahib-e-Mi’raaj


Image

Shah-e-jood-o-sakha Ghareeb Nawaz