Hamd, Naat & Kalam

Image

Muzhdā-e-Rahmat-e-Haq hum ko sunānay wālay


Image

Ilāhī dikhā day Jamāl-e-Madīnah


Image

Dil bhara ata hay Ya Mahboob-e-Subhaan lay khabar


Image

Ya Khuda mayri maghfirat farma


Image

Muhammad Mustafa jab hashr mayn tashreef layen gay


Image

Mahabbat mayn apni guma Ya Ilahi


Image

Shah-e-jood-o-sakha Ghareeb Nawaz


Image

Hum bhi hayn gunahgaron mayn Ya Sahib-e-Mi’raaj


Image

Ya Ilahi har jaga tayri ‘Ata ka sath ho