• Ashiq e Milad Badshah

  • Toba Ki Riwayaat o Hikayaat

  • Zul Hijja-til-Haraam Kay 25 Bayanaat

  • Jaisi karni waisi bharni

  • Faizul Adab

  • Fazail e Dua

  • Budha Pujari

  • Subh e Baharan

  • Subh e Baharan

  • Subh e Baharan

  • Subh e Baharan